ព្រៃភ្លង

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំស្មោងខាងត្បូង
  2. ភូមិនៃឃុំសំបួរ