ព្រៃស្នួល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃសង្កាត់ពន្សាំង
  2. ភូមិនៃឃុំរតនៈ
  3. ភូមិនៃឃុំគោខ្ចក
  4. ភូមិនៃឃុំជំរះពេន
  5. ភូមិនៃឃុំរវៀង