ព្រៃស្លឹក

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អតីតភូមិនៃឃុំច្បារមន
  2. ភូមិនៃសង្កាត់ច្បារមន
  3. ភូមិនៃឃុំស្មោងខាងត្បូង
  4. ឃុំនៃស្រុកទ្រាំង
  5. ភូមិនៃឃុំព្រៃស្លឹក