ព្រោន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) បង្គា​ធំ​ៗ រាង​ប៉ុន​កូន​ដៃ​ឬ​ម្រាម​ដៃ​ស្រដៀង​នឹង​កូន​បង្កង ។