ព្រះករុណា

ដោយWiktionary

បុរិស​សព្វនាម​ចំពោះ​ព្រះ​មហា​ក្សត្រិយ៍​ថា : ព្រះ​ករុណា​ជា​ម្ចាស់​ជីវិត ។