ព្រះពុទ្ធ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឈ្នួរមានជ័យ
  2. ភូមិនៃឃុំបឹងរាំង
  3. ឃុំនៃស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
  4. ភូមិនៃឃុំព្រះពុទ្ធ