ព្រះអង្គ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. พระองค์
  2. ភូមិនៃសង្កាត់កោះពងសត្វ
  3. ភូមិនៃឃុំរកាពប្រាំ
  4. សម្រាប់​ហៅ​ជន​ដែល​ជាប់​វង្ស​ក្សត្រិយ៍​ឆ្ងាយ​ រឺ ព្រះវង្ស