ព្រះឱង្ការ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំម្រោម