ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ព្យញ្ជនៈ​ទី ៤ ក្នុង​វគ្គ​ទី ៥ ជា​ឱដ្ឋជៈ មាន​សំឡេង​កើត​ត្រង់​រឹម​បបូរ​មាត់​ជា​ធនិត-ឃោសៈ ។ ខាង​សំស្ក្រឹត​និង​បាលី​មាន​សំឡេង​ជា ព្ហៈ ។