ភក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ធូលី​ទទឹក​ជ្រាយ ឬ​កករ​ដី​ជ្រាយ, ខាប់ : ប្រឡាក់​ភក់, កប់​ភក់, ដី​បែក​ភក់ ។ ភក់​ល្បាប់ ភក់​និង​ល្បាប់​ឬ​ភក់​ដែល​កក​ខាប់​ជា​ល្បាប់ ។ ព័ណ៌​ភក់ ព័ណ៌​ដែល​ពភ្លក់​ដូច​សម្បុរ​ភក់ ។ ភក់​ល្បាប់
  2. ភូមិនៃឃុំមហាសាំង