ភគិនី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភៈ-- បា.; សំ. ( ន. ) (ភគ្នី) បង-ប្អូន​ស្រី; ហៅ​បាន​ទាំង​បង​ស្រី, ប្អូន​ស្រី; បើ​លុះ​តែ​មាន​ ជេដ្ឋ “បង” ឬ កនិដ្ឋ “ប្អូន” ផ្សំ​មក​ផង​ទើប​មាន​សេចក្ដី​ប្លែក​គ្នា : ជេដ្ឋ​ភគិនី បង​ស្រី, កនិដ្ឋ​ភគិនី ប្អូន​ស្រី (សម្រាប់​ប្រើ​ជា​រាជ​សព្ទ) ។