ភតិ​កម្ម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភៈតិក័ម បា. ( ន. ) ការ​ឈ្នួល : ធ្វើ​ភតិ​កម្ម, ចិញ្ចឹម​ជីវិត​ដោយ​ភតិ​កម្ម ។