ភត្ត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភ័ត បា.; សំ. ( ន. ) (ភត្ត) បាយ, អាហារ : ចម្អិន​ភត្ត, វេរ​ភត្ត, ទទួល​ភត្ត ។ ច្រើន​ប្រើ​រួម​ភ្ជាប់​ជាមួយ​នឹង​សព្ទ​ដទៃ, ដូច​ជា : និច្ច​ភត្ត, សង្ឃ​ភត្ត, សលាក​ភត្ត ជាដើម ។