ភត្តតិរែក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភ័ត-តិរ៉ែក ( ន. ) (មក​ពី បា. ភត្ត “របស់​សម្រាប់​ប្រើប្រាស់” + អតិរេក “ដ៏​ច្រើន, ដែល​មិន​ខ្វះ​ខាត”, គួរ​ជា ភត្តាតិរេក) ពាក្យ​សាមញ្ញ សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​ជាមួយ​នឹង សម្បត្តិ ថា សម្បត្តិភត្តតិរែក ដូច​ជា​ថា : យើង​ជា​អ្នក​ក្រ, គេ​មាន​សម្បត្តិ​ភត្តតិរែក​ឥត​ខ្វះ, យើង​ពុំ​គួរ​ហ៊ាន​ប្រណាំង​ប្រជែង​ជាមួយ​នឹង​គេ​ទេ, ស្ងៀម​កុំ​ធ្វើ​ជា​ដឹង​ឮ​ទៅ​ល្អ​ជាង ! (និយាយ​ក្លាយ​ជា សម្បតិ្ត​ភត្តតិរ៉ែ ក៏​មាន “សំប័ត-ភ័ត-តិរ៉ែ”) ។