ភទ្របទ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភ័ត-ទ្រៈបុត សំ.; បា. ( ន. ) (ភទ្របទា ឬ ភាទ្របទ; ភទ្ទបទា ឬ ភទ្ទបទ) ឈ្មោះ​ផ្កាយ​ពួក​មួយ (ព. ស. ហ.) ។ ឈ្មោះ​ខែ​ទី ១០ ខាង​ចន្ទ​គតិ : ខែ​ភទ្របទ ។