ភមូ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភៈ-- បា.; សំ. ( ន. ) (ភមុ ឬ ភមុក; ភ្រូ ឬ ភ្រមរក) ចិញ្ចើម, រោម​ចិញ្ចើម; (រ.ស.) : ព្រះ​ភមូ ឬ ព្រះ​ភមោ (ហៅ​ក្លាយ​ជា) ភូមោ ក៏​មាន) ។ ភមោ