ភរណី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភៈរៈនី សំ. បា. ( ន. ) ឈ្មោះ​ផ្កាយ​ពួក​មួយ (ព. ស. ហ.) ។