ភល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. ( កិ. ឬ កិ. វិ. ) (ភល “បៀតបៀន; កម្ចាយ​សេចក្ដី; ធ្វើ​ឲ្យ​សាយ​ភាយ...”) ដាល​ខ្ជោល​ឡើង; ភាយ​ខ្ជោល​ឡើង; ព្រល : ទឹក​ភល, ទឹក​កួច​ភល​ៗ; ធ្លាយ​ទឹក​ភល​ៗ ។