ភស្តុតាង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ច្បាប់) evidence, preuve តឹកតាងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬមិនមែនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដែលជាមូលដ្ឋាននៃការសម្រេចសេចក្ដីរបស់តុលាការ។