ភាគបែង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(គណិតវិទ្យា) denominator, dénominateur ផ្នែកខាងក្រោមរបស់ប្រភាគ។ ឧ. ប្រភាគ 5/7 មាន ៧ ជាភាគបែង។