ភាគយក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(គណិតវិទ្យា) numerator, numérateur ផ្នែកខាងលើរបស់ប្រភាគ។ ឧ. ៨/៩ មាន ៨ ជាភាគយក។