ភាគរយ

ពីWiktionary

(គណិតវិទ្យា) percent/per cent, pour cent ភាគយកតាងដោយនិមិត្តសញ្ញា <>។ ឧ. ១% (មួយភាគរយ)។