ភាជនៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភាជៈនៈ ឬ ភាច សំ. បា. ( ន. ) (ភាជន) ប្រដាប់​សម្រាប់​ដាក់​ភោជនា​អាហារ​មាន​បាយ​ជាដើម : ភោជន​មួយ​ភាជនៈ, ភាជន៍​មាស ។ ភាជន៍