ភាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ កិ. វិ. ឬ គុ. ) ខ្ជោល​ឡើង; ដែល​សាយ​ក្លិន​ចេញ; ដែល​សាយ​ឡើង, ដែល​សាយ​រាយ​ចេញ : ទឹក​ភាយ; ធុំ​ក្លិន​ភាយ, ក្រអូប​ភាយ​ៗ ។ ដំណឹង​សាយ​ភាយ ដំណឹង​ដែល​សាយ​រាយ​ពេញ​ពាស ។ ភរ​ភាយ (ម. ព. ភរ) ។