ភារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ប. ) ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​នឹង​ពាក្យ ភ័ស្តុ ថា : ភ័ស្តុភារ វត្ថុ​ជា​អាករ, តង្វាយ, ជំនូន ។ ភ័ស្តុភារ​បណ្ណាការ អាករ​ជា​ជំនូន​ផ្សេង​ៗ​ដែល​គេ​ផ្ញើ​មក​ជូន​ឬ ដែល​គេ​យក​មក​ឲ្យ ។