ភាវនា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភាវៈនា បា.; សំ. ( ន. ) (ភាវន ឬ ភាវនា) ការ​ចម្រើន, ការ​នឹក​ចំពោះ​ត្រង់​អារម្មណ៍​ដ៏​ល្អ​តែ​មួយ​ដដែល​ៗ​ឲ្យ​ច្រើន​ៗ គឺ​នឹក​ហើយ​នឹក​ទៀត​រឿយ​ៗ​ជា​អនេក, ការ​រំពឹង​ស្មឹងស្មាធិ៍ តាំង​ភាវនា, ចម្រើន​ភាវនា ។ ខ្មែរ​ប្រើ​ជា កិ. ក៏​មាន : ខំ​ភាវនា, ភិក្ខុ​ភាវនា​កម្មដ្ឋាន ។