ភាវនូបនិស្ស័យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភាវៈនូប៉ៈនិស-សៃ បា. ( ន. ) (ភាវនា​+ឧបនិស្សយ) ឧបនិស័្សយ​ដែល​កើត​អំពី​ភាវនា គឺ​ចំណុច​ចិត្ត ឬ​សេចក្ដី​ពេញ​ចិត្ត ដែល​ជាប់​ជា​ស្នាម​ជា​លំអាន​មក​អំពី​ការ​បាន​ធ្វើ​ភាវនា (ម. ព. ឧបនិស្ស័យ ផង) ។