ភាសាអារ៉ាប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភាសាអារ៉ាប់ៈ ​ភាសា​និយាយ​ដោយ​ជនជាតិ​អារ៉ាប់​ដែលរស់​នៅ​មជ្ឈឹម​បូព្វា​និង​អាហ្រិច​ខាង​ជើង​។
Arabic

adj. Arabian, of a Semitic people living in the Middle East and northern Africa

n. Arabic language, language spoken by the Arabs