ភិក្ខា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភិក-ខា បា.; សំ. ( ន. ) (ភិក្សា) ការ​សូម, ការ​សូម​ទាន ។(សំ. ភិក្សា) បាយ, ភោជនា-ហារ។ ភិក្ខាចរ អ្នក​ដើរ​សូម​ទាន (ស្មូម)។ ភិក្ខាចរិយា ឬ ភិក្ខាចារ ការ​ដើរ​សូម ។ ភិក្ខាចារ​វត្ត សណ្ដាប់ធ្នាប់​របស់​អ្នក​សូម​ដោយ​សុភាព​រាបសា ។ ភិក្ខាទាន ការ​ឲ្យ​ភោជនាហារ (ជា​ទាន) ។ ភិក្ខា​ភាជនៈ ឬ--ភាជន៍ ប្រដាប់​ដាក់​ភោជនាហារ, ចាន​បាយ ។ ភិក្ខាហារ អាហារ​ដែល​បាន​មក​ដោយ​ការ​សូម ។