ភីង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​ឮ​ដោយ​រលំ, ដួល, ធ្លាក់, សំពង​អ្វី​ៗ​ដែល​ខ្ទរ, ស្ពោត ។