ភូមរិន្ទ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភូមៈរិន ដូច​គ្នា​នឹង ភមរិន្ទ ដែរ (ម. ព. នេះ) ។