ភោជន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--ជន់ សំ. បា. ( ន. ) វត្ថុ​សម្រាប់​បរិភោគ, អាហារ ។ ភោគជន​ទាន (ភោ ជៈនៈ--) ការ​ឲ្យ​ភោជន (ជា​ទាន) ។ ភោជន​ភណ្ឌ (ភោជនៈភ័ន) គ្រឿង​បរិភោគ (គ្រឿង​ស៊ី) ។ ភោជន​ភ័ស្តុ (ភោជៈនៈភ័ស) គ្រឿង​បរិភោគ​ផ្សេង​ៗ ។