ភោជនាហារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភោជៈ-- សំ. បា. ( ន. ) (< ភោជន + អាហារ) អាហារ​សម្រាប់​បរិភោគ ។