ភ្ងា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ពុំងា, ប្រសើរ, ថ្លៃថ្លា, ជា​ទី​ស្រឡាញ់, ... ។ ប្រើ​ដូច​ជា​បរិវារ​សព្ទ​រៀង​នៅ​ខាង​ដើម​ឬ​ខាង​ចុង​ពាក្យ​ខ្លះ ដូច​ជា ភ្ងា​ប្រិយ, មិត្រ​ភ្ងា, ស្ងួន​ភ្ងា (ម. ព. ទាំងនោះ​ផង) ។