ភ្ងើក​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ឬ គុ. ) ដែល​ងក់​ងើប​ៗ​រឿយ​ៗ, រំងើក​ៗ : ដើរ​ភ្ងើក​ៗ; ដំណើរ​ភ្ងើក​ៗ ។