ភ្នាក់ងារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) បង្អែក​ការងារ, អ្នក​ព្រនាក់​ការងារ គឺ​អ្នក​ជា​ជំនួយ​ការ​បន្ទាប់​អធិបតី, អ្នក​កាន់​ការ​រង​ផ្ទាល់​អំពី​អធិបតី​ក្នុង​មុខ​ក្រសួង​នីមួយ​ៗ : មន្ត្រី​ភ្នាក់ងារ, ភ្នាក់ងារ​រាជការ, ភ្នាក់ងារ​ក្រុម​ព្រះ​នគរ​បាល ។