ភ្នែក

ពីWiktionary

( ន. ) ចក្ខុ គឺ​អាយតនៈ​មួយ​ប្រភេទ​របស់​មនុស្ស, សត សម្រាប់​មើល​រូប, ឃើញ​រូប ។ ពក​ត្រង់​ថ្នាំង​ឫស្សី​ខ្ចី​ទាំងពួង​ឬ​ឈើ​ខ្ចី, វល្លិ​ខ្ចី​ពួក​ខ្លះ​ដែល​នឹង​បែក​ពន្លក​ចេញ​ជា​ដៃ, ជា​មែក : ភ្នែក​ឫស្សី (ព. ប្រ.) ដែល​មាន​តែ​ភ្នែក​មើល​ឃើញ​ប៉ុន្តែ​ឥត​ដឹង​ឥត​យល់ : មនុស្ស​ភ្នែក​ឫស្សី ។