ភ្នំកុកឡាវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំភ្នំកុក