ភ្នំក្រោម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃអតីតឃុំសៀមរាប
  2. ភូមិនៃសង្កាត់សៀមរាប