ភ្លេង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) តន្ត្រី, គ្រឿង​ដេញ​ដំ​ផ្លុំ​កូត​ផ្សេង​ៗ សម្រាប់​កម្សាន្ត​ចិត្ត​ឬ​សម្រើប​ចិត្ត : ភ្លេង​ខ្មែរ, ភ្លេង​ចិន, ភ្លេង​បារាំង, ភ្លេង​បរទេស, ភ្លេង​សាកល ។ល។ បទ​តន្ត្រី​ផ្សេង​ៗ : ភ្លេង​នគរ​រាជ, ភ្លេង​ស្ដេច​ផ្ទំ ។ល។ លេង​ភ្លេង​បី​បទ...។ ភ្លេង​ភ្លាត់ ភ្លេង​ដែល​មាន​ល្បិច​ចង្វាក់​ផ្សេង​ៗ ឬ​បទ​ភ្លេង​តូច​ៗ រាយ​រង​ផ្សេង​ៗ (ព. សា.) ។