ភ្លោះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( គុ. ) ដែល​កើត​ចេញ​មក​មួយ​គូ : កូន​ភ្លោះ គឺ​កូន​ដែល​កើត​ក្នុង​ផ្ទៃ​មាតា​មួយ​ដំណាល​គ្នា សម្រាល​ចេញ​បន្ត​គ្នា​ក្នុង​វេលា​តែ​មួយ ។ ដែល​ព្រែក​គ្នា​ឬ​ជាប់​គ្នា​មួយ​គូរ : កាំភ្លើង​ភ្លោះ គឺ​កាំភ្លើង​ព្រែក: ដើម​ឈើ​ភ្លោះ គឺ​ដើម​ឈើ​ដែល​ដុះ​ព្រែក​ជាប់​គ្នា; សំពត់​ភ្លោះ គឺ​សំបត់​ពីរ​ផ្ទាំង​ដែល​គេ​ដេរ​ភ្ជាប់​គ្នា ។
  2. ( កិ. ) ដេរ​សំពត់​ពីរ​ផ្ទាំង​ភ្ជាប់​គ្នា : ភ្លោះ​សំពត់, ភ្លោះ​ផាហ៊ុម ។
  3. ភូមិនៃឃុំក្រួស