ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ព្យញ្ជនៈ​ទី ៥ ក្នុង​វគ្គ​ទី​៥​ជា​ឱដ្ឋជៈ មាន​សំឡេង​កើត​ត្រង់​រឹម​បបូរ​មាត់ ឬ​ជា​សកដ្ឋាននាសិកជៈ មាន​សំឡេង​កើត​តាម​ឋាន​របស់​ខ្លួន (ត្រង់​រឹម​បបូរ​មាត់​និង​ច្រមុះ ហៅ​ថា ទ្វិដ្ឋានជៈ “មាន​សំឡេង​កើត​ក្នុង​ឋាន​ពីរ” ដូច្នេះ​វិញ​ក៏​បាន), ជា​ព្យញ្ជនៈ​គម្រប់​២៥​តាម​លំដាប់​នៃ​ព្យញ្ជនៈ​នវ​វគ្គ​ដែល​រាប់​តាំង​ពី ក, ខ... រៀង​មក ។ សំស្ក្រឹត​និង​បាលី​អាន​ថា មៈ, ខ្មែរ​ប្រើ​ជា​សំឡេង​ពីរ គឺ ម និង ម៉ តាម​គួរ​ដល់​សូរ​សម្ដី​របស់​ជាតិ; ម នេះ​ជា​ព្យញ្ជនៈ​អាច​តម្រួត​លើ​ព្យញ្ជនៈ​៤​តួ​ក្នុង​វគ្គ​ទី ៥ របស់​ខ្លួន​ផង លើ​តួ​ឯង​ផង​ដូច​ជា ចម្បាំង, សម្ផស្ស, កម្ពុជា, ជម្ពូ, សម្ភព, សម្ភាស, កម្មការ, ធម្មតា ជាដើម; អាច​តម្រួត​លើ​ព្យញ្ជនៈ​នវ​វគ្គ​ឯង​ទៀត​ក៏​បាន ដូច​ជា សម្កូវ, សម្ងាច, ម្ចាស់, អម្ចាស់, សម្ញាញ, សម្ញែង, សម្ដី, សម្ដេច, សម្ដោក, សម្ទាញ, សម្ទូង, សម្ទើញ ជាដើម; អាច​តម្រួត​លើ​ព្យញ្ជនៈ​ក្នុង​សេស​វគ្គ​ក៏​បាន​ទៀត​ផង ដូច​ជា ម្យ៉ាង, បម្រាម, ម្រាម​ដៃ, ម្រ៉ាង​ឡើយ, ម្លប់, ម្លូ, ម៉្លា, ម៉្លេះ, ម្សៅ, ម្ហូប, ម្ហេះ​ៗ ជាដើម, ជា​ព្យញ្ជនៈ​មាន​សិទ្ធិ​ទូលំទូលាយ ក្នុង​ការ​ប្រើ​សម្រាប់​ភាសា​ខ្មែរ ។