មក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ឃ្លាត​ពី​ទី​ខាង​នាយ​អាយ, ឃ្លាត​ពី​ទី​នោះ ចូល​ដល់​ទី​នេះ, វិល​ត្រឡប់​វិញ : មក​ពី​ណា ?, មក​ពី​ផ្សារ, មក​នេះ ! ឬ មក​ណេះ ! ។ ព. ផ្ទ. ទៅ ។