មក្លឿ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. មៈ-- ស. ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​ដំណាំ​មួយ​ប្រភេទ ផ្លែ​ប្រើ​ជា​គ្រឿង​ជ្រលក់​សំពត់​យក​ព័ណ៌​ខ្មៅ; ខ្លឹម​មាន​សម្បុរ​ខ្មៅ សាច់​រឹង​ប្រើ​ធ្វើ​ជា​ការ​ឈើ​រាយ​រង​បាន : សំបត់​ជ្រលក់​មក្លឿ; សរសេរ​ជា មាក់ក្លឿ ក៏​មាន; ខ្មែរ​ហៅ ខ្មួញ ជា​គូ​គ្នា​នឹង ខ្មាញ់ ។
  2. ភូមិនៃឃុំព្រៃខ្ពស់