មគធ​ពាក្យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មៈគៈធៈពាក សំ. បា. ( ន. ) (មគធ + វាក្យ) សម្ដី​អ្នក​មគធៈ, សម្ដី​របស់​ជន​ជាតិ​មគធៈ (ម. ព. មគធ​ភាសា) ។