មគធ​រដ្ឋ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មៈគៈធៈរ័ត បា. ឬ សំ. ( ន. ) (--រាឞ្រ្ដ) ដែន​មគធៈ, ប្រទេស​មគធៈ ។ មគធ​រាស្រ្ដ