មគ្គទេសក៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ម័ក-គៈទេស បា. ( ន. ) (--សក) អ្នក​សម្ដែង​ផ្លូវ គឺ​អ្នក​នាំ​ផ្លូវ : ធ្វើ​ជា​មគ្គទេសក៍, មាន​មគ្គុទេ្ទសក៍ ។ បើ​ស្ត្រី​ជា មគ្គទេសិកា ឬ មគ្គុទេ្ទសិកា ។ មគ្គុទេ្ទសក៍