មគ្គ​នាយក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ម័ក-គៈនា យក់ បា.; សំ. ( ន. ) (មាគ៌--) អ្នក​នាំ​ផ្លូវ; អ្នក​ដឹក​នាំ, អ្នក​ប្រាប់​ផ្លូវ​ល្អ​ឬ​អាក្រក់​ឬ​ផ្លូវ​ខុស​ផ្លូវ​ត្រូវ; បើ​ស្ត្រី​ជា មគ្គនាយិកា ។