មឃវា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. មឃវ័ត) ។ --វាន