មង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំជាំ
  2. ភូមិនៃឃុំរកាត